Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 120 km. Vận tốc trên 4 3 ​ quãng đường AB đầu không đổi, vận tốc trên 4 1 ​ quãng đường AB sau bằng 2 1 ​ vận tốc trên 4 3 ​ quãng đường AB đầu. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút và trở lại A với vận tốc lớn hơn vận tốc trên 4 3 ​ quãng đường AB đầu tiên lúc đi là 10 km/h . Thời gian kể từ lúc xuất phát tại A đến khi xe trở về A là 8,5 giờ. Tính vận tốc của xe máy trên quãng đường người đó đi từ B về A?

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 120 km. Vận tốc trên   quãng đường AB đầu không đổi, vận tốc trên  quãng đường AB sau bằng   vận tốc trên  quãng đường AB đầu. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút và trở lại A với vận tốc lớn hơn vận tốc trên  quãng đường AB đầu tiên lúc đi là 10 km/h . Thời gian kể từ lúc xuất phát tại A đến khi xe trở về A là 8,5 giờ. Tính vận tốc của xe máy trên quãng đường người đó đi từ B về A?

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi vận tốc của người đi xe máy trên 4 3 ​ quãng đường AB đầu (90 km) là x (km/h) (x > 0) Vận tốc của người đi xe máy trên 4 1 ​ quãng đường AB sau là 0,5x (km/h) Vận tốc của người đi xe máy khi quay trở lại A là x + 10 (km/h) Tổng thời gian của chuyến đi là x 90 ​ + 0 , 5 x 30 ​ + x + 10 120 ​ + 2 1 ​ = 8 , 5 x 90 ​ + x 60 ​ + x + 10 120 ​ = 8 ⇔ x 150 ​ + x + 10 120 ​ = 8 ⇔ 75 ( x + 10 ) + 60 x = 4 x ( x + 10 ) ⇔ 4 x 2 − 95 x − 750 ⇔ x = 30 (do x > 0) Vậy vận tốc của xe máy trên quãng đường người đó đi từ B về A là 30 + 10 = 40 (km/h)

Gọi vận tốc của người đi xe máy trên  quãng đường AB đầu (90 km) là x (km/h) (x > 0)

Vận tốc của người đi xe máy trên   quãng đường AB sau là 0,5x (km/h)

Vận tốc của người đi xe máy khi quay trở lại A là x + 10 (km/h)

Tổng thời gian của chuyến đi là 

 (do x > 0)

Vậy vận tốc của xe máy trên quãng đường người đó đi từ B về A là 30 + 10 = 40 (km/h)

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của P = ∣ ∣ ​ z 2 − z ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ z 2 + z + 1 ∣ ∣ ​ với z là số phức thỏa ∣ z ∣ = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG