Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người hằng tháng gửivào ngân hàng 10 triệu đồng và tính theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 12% / năm. Sau hai năm thì tổng số tiền của người đó là (làm tròn kết quả đến hai số thập phân, biết lãi ngân hàng không đổi trong hai năm đó, đơn vị triệu đồng)

Một người hằng tháng gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và tính theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 12% / năm. Sau hai năm thì tổng số tiền của người đó là (làm tròn kết quả đến hai số thập phân, biết lãi ngân hàng không đổi trong hai năm đó, đơn vị triệu đồng)

  1. 272,43

  2. 279,54

  3. 240

  4. 500

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số chữ Sốchẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số: (0,1,2,3,4,5,6) trong đó nhất thiết phải có chữ số 0 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG