Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% trên một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

Một người gửi  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất  trên một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn  triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

  1.  năm.

  2.  năm.

  3.  năm.

  4.  năm.

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi n là số năm cần tìm. Ta có 100 ( 1 + 6% ) n ≥ 300 ⇒ ( 1 + 6% ) n ≥ 3 ⇒ n ≥ lo g ( 1 + 6% ) n ​ ( 3 ) ≈ 18 , 85. Chọn đáp án C

Gọi  là số năm cần tìm. Ta có 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình bậc hai sau trên C hai ẩn z 1 ​ , z 2 ​ : { z 1 ​ . z 2 ​ = 5 ( 1 + i ) z 1 2 ​ + z 2 2 ​ = 5 − 2 i ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG