Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/ năm số tiền là A . Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được (cả gốc và lãi) số tiền là B thỏa mãn B > 2Avà B - 2Anhỏ nhất, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/ năm số tiền là A . Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được (cả gốc và lãi) số tiền là B thỏa mãn B > 2A và B - 2A nhỏ nhất, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
 

 1. 12 năm
   

 2. 11 năm
   

 3. 10 năm
   

 4. 13 năm
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tiền gửi ban đầu là A. Sau n năm ( n ∈ N ) số tiền thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) là : B = A ( 1 + 0 , 066 ) n = A ( 1 , 066 ) n Từ giả thiết, ta cần tìm n ∈ N nhỏ nhất sao cho: Vì n ∈ N , suy ra n=11 . Vậy sau ít nhất sau 11 năm người này sẽ thu về (cả gốc và lãi) số tiền thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Số tiền gửi ban đầu là A. Sau n năm  số tiền thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) là :

Từ giả thiết, ta cần tìm nhỏ nhất sao cho:

, suy ra n=11 .

Vậy sau ít nhất sau 11 năm người này sẽ thu về (cả gốc và lãi) số tiền thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG