Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/ kỳ hạn, sau2người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn tháng với lãi suất 0,65%/ tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.

Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/ kỳ hạn, sau 2 người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn tháng với lãi suất 0,65%/ tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.

  1. (đồng).   

  2. (đồng).

  3. (đồng).  

  4. (đồng).

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A vì Xét năm đầu tiên, số tiền lãi nhận được là (đồng). Xét năm tiếp theo, số tiền lãi nhận được là (đồng). Tổng số tiền lãi nhận được sau năm là (đồng).

Chọn A vì

Xét năm đầu tiên, số tiền lãi nhận được là

(đồng).

Xét năm tiếp theo, số tiền lãi nhận được là

(đồng).

Tổng số tiền lãi nhận được sau năm là (đồng).

111

Câu hỏi tương tự

Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành hàng dọc. Số cách sắp xếp không có học sinh cùng giới đứng cạnh nhau là...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG