Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,5% mỗi tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên số tiền tiết kiệm thực tế của tháng đó. Hỏi sau 5 năm, số tiền của người đó có được gần nhất với số tiền nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,5% mỗi tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên số tiền tiết kiệm thực tế của tháng đó. Hỏi sau 5 năm, số tiền của người đó có được gần nhất với số tiền nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?

  1.  701,19

  2. 701,47

  3. 701,12

  4. 701

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tiền thu được cuối mỗi tháng là: • Tháng 1: . • Tháng 2: … • Tháng 60: (triệu đồng)

Tiền thu được cuối mỗi tháng là: 
• Tháng 1: T subscript 1 equals 10 plus 10.0 comma 5 percent sign equals 10 left parenthesis 1 plus 0.5 percent sign right parenthesis .
• Tháng 2: T subscript 2 equals 10 plus 10.0 comma 5 percent sign plus 10 plus 0 comma 5 percent sign left parenthesis 10 plus 10.0 comma 5 percent sign plus 10 right parenthesis equals 10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis squared plus 10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis

• Tháng 60: 

T subscript 60 equals 10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis plus 10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis squared plus...10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis to the power of 60 space equals 10 left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis. fraction numerator left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis squared minus 1 over denominator 0 comma 5 percent sign end fraction almost equal to 701 comma 19 space

(triệu đồng)

 

1

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn theo quý (3 tháng), lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG