Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 6,5% / năm, kì hạn một năm. Hỏi sau 5 năm người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số nào nhất trong các số tiều sau? (biết lãi suất hàng năm không đổi) .

Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 6,5% / năm, kì hạn một năm. Hỏi sau 5 năm người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số nào nhất trong các số tiều sau? (biết lãi suất hàng năm không đổi) .
 

 1. 73 triệu đồng
   

 2. 53,3 triệu đồng
   

 3. 64,3 triệu đồng
   

 4. 68,5 triệu đồng
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số tiền ban đầu là A . Lãi suất tính theo năm là r . Hết năm thứ nhất số tiền cả vốn và lãi là: A + A . r = A ( 1 + r ) . Hết năm thứ hai số tiền cả vốn và lãi là: A ( 1 + r ) + A ( 1 + r ) . r = A ( 1 + r ) 2 . Hết năm thứ ba số tiền cả vốn và lãi là: A ( 1 + r ) 2 + A ( 1 + r ) 2 . r = A ( 1 + r ) 3 . Từ đó suy ra sau n năm số tiền cả vốn và lãi là: A ( 1 + r ) n . Thay số với A = 50 ; r = 6 , 5% ; n = 5 ta được số tiền là A 5 ​ = 50 ( 1 + 6 , 5% ) 5 ≈ 68 , 5 (triệu đồng ) .

Gọi số tiền ban đầu là A .

Lãi suất tính theo năm là r .

Hết năm thứ nhất số tiền cả vốn và lãi là: .

Hết năm thứ hai số tiền cả vốn và lãi là: .

Hết năm thứ ba số tiền cả vốn và lãi là: .

Từ đó suy ra sau n năm số tiền cả vốn và lãi là: .

Thay số với  ta được số tiền là  (triệu đồng ) .

1

Câu hỏi tương tự

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG