Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kì hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kì hạn 3 tháng với lãi suất một quý (3 tháng). Số tiền còn lại người đó gửi theo kì hạn một tháng với lãi suất một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền r khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kì hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kì hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi, người đó đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi mà người đó có được.

Một người đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kì hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kì hạn 3 tháng với lãi suất  một quý (3 tháng). Số tiền còn lại người đó gửi theo kì hạn một tháng với lãi suất  một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền r khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kì hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kì hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi, người đó đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi mà người đó có được.

  1.  đồng.

  2.  đồng.

  3.  đồng.

  4.  đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tiền nhận về sau 15 tháng (5 quý) của 140 triệu là triệu; Số tiền nhận về sau 15 tháng của 180 triệu là triệu; Do đó tổng số tiền vốn và lãi mà người này nhận được là triệu; Như vậy số tiền lãi là: đồng.

Số tiền nhận về sau 15 tháng (5 quý) của 140 triệu là  triệu;

Số tiền nhận về sau 15 tháng của 180 triệu là  triệu;

Do đó tổng số tiền vốn và lãi mà người này nhận được là

 triệu;

Như vậy số tiền lãi là:  đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình có một nghiệm được viết dưới dạng với , là hai số nguyên dương có ước chung lớn nhất bằng và nhỏ hơn . Khi đó có giá trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG