Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người cần thanh toán các khoản nợ sau: - 30 triệu đồng thanh toán sau 1 năm (khoảng nợ 1). - 40 triệu đồng thanh toán sau 1 năm 6 tháng (khoản nợ 2). - 20 triệu đồng thanh toán sau 3 năm 3 tháng (khoản nợ 3). Chủ nợ của người này đồng ý cho thanh toán một lần duy nhất A triệu đồng sau 3 năm (khoản nợ này có tiền nợ ban đầu bằng tổng tiền nợ ban đầu của ba khoản nợ trên). Biết rằng lãi suất 4% năm, giá trị của A gần với con số nào sau đây nhất:

Một người cần thanh toán các khoản nợ sau:

- 30 triệu đồng thanh toán sau 1 năm (khoảng nợ 1).

- 40 triệu đồng thanh toán sau 1 năm 6 tháng (khoản nợ 2).

- 20 triệu đồng thanh toán sau 3 năm 3 tháng (khoản nợ 3).

Chủ nợ của người này đồng ý cho thanh toán một lần duy nhất A triệu đồng sau 3 năm (khoản nợ này có tiền nợ ban đầu bằng tổng tiền nợ ban đầu của ba khoản nợ trên). Biết rằng lãi suất 4% năm, giá trị của A gần với con số nào sau đây nhất:

  1. 95 triệu

  2. 94 triệu

  3. 96 triệu

  4. 97 triệu

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi V 1 ​ , V 2 ​ , V 3 ​ lần lượt là tiền nợ ban đầu của các khoản nợ 1, 2, 3 và X là tiền nợ ban đầu nếu thanh toán một lần duy nhất A triệu đồng sau 3 năm. Ta có 30 = V 1 ​ . 1.0 4 1 ⇒ V 1 ​ = 30. 1.0 4 − 1 40 = V 2 ​ . 1.0 4 1 , 5 ⇒ V 2 ​ = 40.1, 1.0 4 − 1 , 5 A = X. 1.0 4 3 ⇒ X.A. 1.0 4 − 3 Mà V 1 ​ + V 2 ​ + V 3 ​ = X ⇔ 30. 1 , 0 4 − 1 + 40. 1.0 4 − 1 , 5 + 20. 1.0 4 − 3 , 25 = A. 1.0 4 − 3 ( đồng) ⇔ A = 94676700 ≈ 95 ( triệu đồng )

Đáp án A

Gọi ,, lần lượt là tiền nợ ban đầu của các khoản nợ 1, 2, 3 và X là tiền nợ ban đầu nếu thanh toán một lần duy nhất A triệu đồng sau 3 năm.

Ta có 

30 = . = 30.

40 = . = 40.1, 

A = X.X.A.

Mà  +  +  = X30. + 40.+ 20. = A. ( đồng)

A = 94676700 95 ( triệu đồng )

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 l gx − l g ( x − 1 ) = l g a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG