Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người bơm nước lên bề chứa. Giả sử n(t) là lượng nước bơm được sau t giây và n ′ ( t ) = 3 a t 2 + b t ( l ) . Biết rằng ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thì lượng nước trong bể là 150 l, sau 10 giây thì lượng nước trong bể là 1100 l. Khi đó thể tích nước sau khi bơm 20 giây là:

Một người bơm nước lên bề chứa. Giả sử n(t) là lượng nước bơm được sau t giây và . Biết rằng ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thì lượng nước trong bể là 150 l, sau 10 giây thì lượng nước trong bể là 1100 l. Khi đó thể tích nước sau khi bơm 20 giây là:

  1. 4400 l

  2. 1600 l

  3. 8400 l

  4. 2200 l

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau : y = 1 + 2 + sin 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG