Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếpđất là 100m/s. Biết rằngđể giảm tốcđộ, gia tốc cựcđại của máy bay có thể đặt được bằng a. Tính thời gian nhỏ nhất để máy baydừng hẳn lại kể từ lúc tiếpđất. b. Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một uường băng dài 0,8km không?

Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100m/s. Biết rằng để giảm tốc độ, gia tốc cực đại của máy bay có thể đặt được bằng negative 5 m divided by s squared
a. Tính thời gian nhỏ nhất để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. 
b. Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một uường băng dài 0,8km không?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Thời gian nhỏ nhất khi gia tốc cản lớn nhất, bằng . Ta có: b. Quãng đường chạy trênđường băng cũng là nhỏ nhất, ta có: Như vậy không thể hạ cánh vớiđường băng dài 0,8kmđược.

a. Thời gian nhỏ nhất khi gia tốc cản lớn nhất, bằng undefined. Ta có:
t equals fraction numerator v minus v subscript 0 over denominator a end fraction equals fraction numerator 0 minus 100 over denominator negative 5 end fraction equals 20 s
b. Quãng đường chạy trên đường băng cũng là nhỏ nhất, ta có:
s equals 100.20 plus 1 half. left parenthesis negative 5 right parenthesis.20 squared equals 1 space 000 m equals 1 k m
Như vậy không thể hạ cánh với đường băng dài 0,8km được.

8

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 12km/h thì chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 1 phút thì dừng lại. Gia tốc của chất điểm có độ lớn: A. 0,056 m/s 2 . B. 200 m/s 2 . C. 0,56 m/s 2 ....

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG