Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đám vi trùng tại ngày thứ tcó số lượng là N (t) . Biết rằng và lúc đầu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L

Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là N (t) . Biết rằng N apostrophe left parenthesis t right parenthesis equals fraction numerator 2000 over denominator 1 plus 2 t end fraction  và lúc đầu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L  là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L

  1. L = 306089

  2. L = 303044

  3. L = 301522

  4. L = 300761

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

N left parenthesis 10 right parenthesis minus N left parenthesis 0 right parenthesis equals integral subscript 0 superscript 10 fraction numerator 2000 over denominator 1 plus 2 t end fraction d t almost equal to 3044 comma 5 rightwards double arrow L equals N left parenthesis 10 right parenthesis equals 3044 plus N left parenthesis 0 right parenthesis equals space 3044 plus 300000 equals 303044

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG