Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một mẫu gỗ (vật 1)đặt trênđầu B của một tấm ván AB (vật 2). Lúcđầu, chúngđứng yên trên mặt bàn nằm ngang (Hình 2.11). a) Nếu kéo tấm ván bằng một lực không lớn lắm, mẫu gỗ sẽ chuyểnđộng cùng với tấm ván. - Lực nàođã làm cho mẫu gỗ chuyển từ trạng tháiđứng yên sang trạng thái chuyểnđộng so với mặt bàn ? - Vì sao mẫu gỗ vẫnđứng yên so với tấm ván ? b) Nếu lực đủ lớn, mẫu gỗ sẽ chuyểnđộng so với tấm ván va so với mặt bàn. Em hãy làm thí nghiệmở nhưở Hình 2.11 rồi rút ra nhận xét: - Mẫu gỗ chuyểnđộng so với mặt bàn theo chiều nào ? Lực nào làm cho mẫu gỗ chuyểnđộng theo chiềuđó ? - Mẫugỗ chuyểnđộng so với tấm ván theo chiều nào? Vì sao mẫu gỗ chuyểnđộng theo chiềuđó ?

Một mẫu gỗ (vật 1) đặt trên đầu B của một tấm ván AB (vật 2). Lúc đầu, chúng đứng yên trên mặt bàn nằm ngang (Hình 2.11).

a) Nếu kéo tấm ván bằng một lực undefined không lớn lắm, mẫu gỗ sẽ chuyển động cùng với tấm ván.

- Lực nào đã làm cho mẫu gỗ chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động so với mặt bàn ?

- Vì sao mẫu gỗ vẫn đứng yên so với tấm ván ?

b) Nếu lực F đủ lớn, mẫu gỗ sẽ chuyển động so với tấm ván va so với mặt bàn. Em hãy làm thí nghiệm ở như ở Hình 2.11 rồi rút ra nhận xét:

- Mẫu gỗ chuyển động so với mặt bàn theo chiều nào ? Lực nào làm cho mẫu gỗ chuyển động theo chiều đó ?

- Mẫu gỗ chuyển động so với tấm ván theo chiều nào? Vì sao mẫu gỗ chuyển động theo chiều đó ?

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Lực ma sát nghỉ do tấm ván tác dụng lên mẫu gỗ làm cho mẫu gỗ chuyển sang trạng thái chuyểnđộng. - Khi lực kéo không lớn lắm, gia tốc của tấm ván và mẫu gỗ còn nhỏ. Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván, lực quán tính tác dụng lên vật 1 chưađủ thắng lực ma sát nghỉ, nên vật 1 vẫnđứng yên so với vật 2 (Hình 2.14G). b) - Trong hệ quy chiếu gắn với bàn, lực ma sát làm cho vật 1 chuyểnđộng về bên phải (so với mặt bàn). - Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván thắng , vật 1 chuyểnđộng từ B về phía A (Hình 2.15G).

a) Lực ma sát nghỉ F with rightwards harpoon with barb upwards on top subscript 21 do tấm ván tác dụng lên mẫu gỗ làm cho mẫu gỗ chuyển sang trạng thái chuyển động. 

- Khi lực kéo không lớn lắm, gia tốc của tấm ván và mẫu gỗ còn nhỏ. Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván, lực quán tính tác dụng lên vật 1 chưa đủ thắng lực ma sát nghỉ, nên vật 1 vẫn đứng yên so với vật 2 (Hình 2.14G).   

b) - Trong hệ quy chiếu gắn với bàn, lực ma sát F with rightwards harpoon with barb upwards on top subscript 21  làm cho vật 1 chuyển động về bên phải (so với mặt bàn).

- Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván F with rightwards harpoon with barb upwards on top subscript q t end subscript thắng undefined, vật 1 chuyển động từ B về phía A (Hình 2.15G).

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai lực F 1 ​ = F 2 ​ = 40 N biết góc hợp bởi hai lực là α = 6 0 ∘ . Hợp lực của F 1 ​ ; F 2 ​ là bao nhiêu ? vẽ hợp lực đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG