Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một mặt cầu có bán kính bằng 5cm ngoại tiếp một hình trụ có chiều cao là 8cm . Diện tích xung quanh S xq của hình trụ là

Một mặt cầu có bán kính bằng 5cm ngoại tiếp một hình trụ có chiều cao là 8cm . Diện tích xung quanh Sxq của hình trụ là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có bán kính R =5 cm , chiều cao hình trụ h = 8 c m ⇒ 2 h ​ = 4 c m Theo đính lý Pytago, ta có bán kính r của hình trụ ( 2 h ​ ) 2 + r 2 = R 2 ⇔ r = R 2 − ( 2 h ​ ) 2 ​ = 3 c m Diện tích xung quanh S x q ​ = 2 π rh = 24 π cm 2

Đáp án B

Ta có bán kính R = 5 cm , chiều cao hình trụ 
Theo đính lý Pytago, ta có bán kính r của hình trụ

Diện tích xung quanh 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG