Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một mảnh vườn có dạng hình tròn bán kính bằng 5 m . Phần đất canh tác trồng rau (phần tô đen) trong hình vẽ bên dưới, hình chữ nhật ABCD và MNPQ có AB =MQ =5m .Biết rằng cứ 1m2 đất canh tác thì cần 30.000 (đồng) tiền mua hạt giống. Hỏi số tiền cần để mua hạt giống trồng hết diện tích phần đất canh tác gần với số nào sau đây

Một mảnh vườn có dạng hình tròn bán kính bằng 5 m . Phần đất canh tác trồng rau (phần tô đen) trong hình vẽ bên dưới, hình chữ nhật ABCD và MNPQ có AB =MQ = 5m .Biết rằng cứ 1m2 đất canh tác thì cần 30.000 (đồng) tiền mua hạt giống. Hỏi số tiền cần để mua hạt giống trồng hết diện tích phần đất canh tác gần với số nào sau đây


 

  1. 2.119.800 đồng 

  2. 2.191.000  đồng 

  3. 2.218.000  đồng 

  4. 2.218.900  đồng 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương trình đường tròn là x 2 + y 2 = 25 ( C ) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C)và các đường thẳng AD, BClà: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C)và các đường thẳng MN, QP là S 2 ​ = S 1 ​

Đáp án A

Phương trình đường tròn là 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C) và các đường thẳng AD, BC là:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C) và các đường thẳng MN, QP là 


 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG