Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lon nước soda 8 0 0 F được đưa vào một máy làm lạnh chứa đá tại 3 2 0 F .Nhiệt độ của soda ở phút thứ tược tính theo định luật Newton bởi công thức T ( t ) = 32 + 48. ( 0 , 9 ) t .Phải làm mát soda trong bao lâu để nhiệt độ 5 0 0 F là ?

Một lon nước soda  được đưa vào một máy làm lạnh chứa đá tại . Nhiệt độ của soda ở phút thứ t ược tính theo định luật Newton bởi công thức . Phải làm mát soda trong bao lâu để nhiệt độ  là ?

  1. 1,56

  2. 9,3

  3. 2

  4. 4

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi t 0 ​ là thời điểm nhiệt độ lon nước 8 0 0 F ⇒ T ( t 0 ​ ) = − 32 + 48. ( 0 , 9 ) t − 80 ( 1 ) Gọi t 1 ​ là thời điểm nhiệt độ lon nước 5 0 0 F ⇒ T ( t 1 ​ ) = 32 + 48. ( 0 , 9 ) t − 50 ( 2 ) (1) ⇔ ( 0 , 9 ) t = 1 ⇔ t 0 ​ = 0 (2) ⇔ ( 0 , 9 ) t = 8 3 ​ ⇔ t 1 ​ = lo g 0 , 9 ​ 8 3 ​ ≈ 9 , 3

Chọn B

Gọi  là thời điểm nhiệt độ lon nước 

Gọi  là thời điểm nhiệt độ lon nước 

(1)

(2)

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG