Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một loạithuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức c ( t ) = t 2 + 1 t ​ ( m g / L ) . Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong  giờ được cho bởi công thức  Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

  1. 4 giờ.

  2. 3 giờ.

  3. 1 giờ.

  4. 2 giờ.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét hàm số f ( t ) = t 2 + 1 t ​ trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Có: f ′ ( t ) = ( t 2 + 1 ) 2 1 − t 2 ​ , f ′ ( t ) = 0 ⇔ 1 − t 2 = 0 ⇔ t = ± 1 Từ bảng biến thiên trên suy ra sau khi tiêm thuốc 1 giờ thì tổng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

Chọn C

Xét hàm số  trên khoảng 

Có: 

Từ bảng biến thiên trên suy ra sau khi tiêm thuốc 1 giờ thì tổng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG