Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp học trong một trường đại học có 60 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên học tiếng Anh và tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên của lớp học này. Tính xác suất để 2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ. Biết rằng trường này chỉ dạy hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Một lớp học trong một trường đại học có 60 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên học tiếng Anh và tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên của lớp học này. Tính xác suất để 2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ. Biết rằng trường này chỉ dạy hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A, P, K lần lượt là tập hợp sinh viên học tiếng Anh, học tiếng Pháp và không học ngoại ngữ. Khi đó n ( A ∪ P ∪ K ) = 60 , n ( A ) = 40 , n ( P ) = 30 , n ( A ∩ P ) = 20 Ta có n ( A ∪ P ∪ K ) = n ( A ) + n ( B ) + n ( K ) − n ( A ∩ P ) − n ( A ∩ K ) − n ( P ∩ K ) + n ( A ∩ P ∩ K ) Nên Gọi X là biến cố "2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ". Ta có n ( Ω ) = C 60 2 ​ , n ( X ) = C 10 2 ​ Do đó P ( X ) = n ( Ω ) n ( X ) ​ = C 6 2 ​ C 10 2 ​ ​ = 118 3 ​ .

Gọi A, P, K lần lượt là tập hợp sinh viên học tiếng Anh, học tiếng Pháp và không học ngoại ngữ. Khi đó

Ta có

Nên 60 equals 40 plus 30 plus n left parenthesis K right parenthesis minus 20 minus 0 minus 0 plus 0 not stretchy left right double arrow n left parenthesis K right parenthesis equals 10

Gọi X là biến cố "2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ".

Ta có 

Do đó .

160

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta luôn có đẳng thức sau: 2 2 + 4 2 + ... + ( 2 n ) 2 = 3 2 n ( n + 1 ) ( 2 n + 1 ) ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG