Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp học có 30 bạn học sinh, trong đó có 3 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 4 bạn đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 4 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp

Một lớp học có 30 bạn học sinh, trong đó có 3 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 4 bạn đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 4 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp
 

  1. 9855

  2. 27405

  3. 8775

  4. 657720 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số cách chọn 4 bạn tùy ý trong 30 bạn là: C 30 4 ​ = 27405 Số cách chọn 4 bạn trong 30 bạn mà không có bạn nào làm cán sự lớp là: C 27 4 ​ = 17550 Số cách chọn 4 bạn thỏa mãn yêu cầu bài toán là: C 30 4 ​ − C 27 4 ​ = 9855

Chọn A

Số cách chọn 4 bạn tùy ý trong 30 bạn là: 

Số cách chọn 4 bạn trong 30 bạn mà không có bạn nào làm cán sự lớp là:

Số cách chọn 4 bạn thỏa mãn yêu cầu bài toán là:

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG