Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu trong ban cán sự có ít nhất một nam.

Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu trong ban cán sự có ít nhất một nam.

  1. 12462

  2. 12580

  3. 12561

  4. 12364

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có 3 C 46 3 ​ cách chọn ba học sinh trong lớp. Có C 26 3 ​ cách chọn ban cán sự không có nam (ta chọn nữ cả). Do đó, có C 46 3 ​ − C 26 3 ​ = 12580 cách chọn ban cán sự trong đó có ít nhất một nam được chọn.

Có 3  cách chọn ba học sinh trong lớp.

cách chọn ban cán sự không có nam (ta chọn nữ cả).

Do đó, có cách chọn ban cán sự trong đó có ít nhất một nam được chọn.

5

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(1;-2), A'(4;-5) và I(2;-3) . Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm A thành điểm A’ thì giá trị của k bằng

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG