Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp học có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để đi hoạt động đoàn. Xác suất để 3 học sinh chọn ra là nam:

Một lớp học có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để đi hoạt động đoàn. Xác suất để 3 học sinh chọn ra là nam:

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: n ( Ω ) = C 35 3 ​ Gọi A là biến cố: “3 học sinh chọn ra là nam”. Khi đó, n ( A ) = C 15 3 ​ = 455 Vậy xác suất để 3 người lấy ra là nam là: P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = C 35 3 ​ C 15 3 ​ ​ = 187 13 ​

Ta có: 

Gọi A là biến cố: “3 học sinh chọn ra là nam”. Khi đó, 

Vậy xác suất để 3 người lấy ra là nam là:

15

Câu hỏi tương tự

Có 7 học sinh trong đó có 4 em nam và 3 em nữ. Sắp xếp các học sinh xung quanh một cái bàn tròn. a) Có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy. b) Có bao nhiêu cách sắp xếp để không có học sinh nữ nào...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG