Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lượng không khí có thể tích 240 cm 3 chứa trong một xilanh có pít-tông đóng kín, diện tích của pít-tông là 24cm 2 (Hình 6.1) . Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít-tông sang trái 2cm ? Sang phải 2cm ? Bỏ qua ma sát giữa pít-tông và thành xilanh. Coi quá trình xảy ra là đẳng nhiệt .

Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 chứa trong một xilanh có pít-tông đóng kín, diện tích của pít-tông là 24cm2 (Hình 6.1) . Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít-tông sang trái 2cm ? Sang phải 2cm ? Bỏ qua ma sát giữa pít-tông và thành xilanh. Coi quá trình xảy ra là đẳng nhiệt .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cần lực 60N ;40N. Vì hai bên pít-tông đều có khí nên ta chỉ tính lực gây ra bởi sự chênh lệch áp suất . Lực dịch chuyển pít-tông được suy ra từ sự chênh lệch áp lực của khí ở hai bên pít-tông ứng với vị trí cuối cùng của pit-tông trong mỗi trường hợp . Sở dĩ ta phải tính đối với vị trí cuối của pít-tông là vì sự chênh lệch áp lực tăng dần .

Cần lực 60N ;40N.

Vì hai bên pít-tông đều có khí nên ta chỉ tính lực gây ra bởi sự chênh lệch áp suất . Lực dịch chuyển pít-tông được suy ra từ sự chênh lệch áp lực của khí ở hai bên pít-tông ứng với vị trí cuối cùng của pit-tông trong mỗi trường hợp . Sở dĩ ta phải tính đối với vị trí cuối của pít-tông là vì sự chênh lệch áp lực tăng dần .

1

Câu hỏi tương tự

Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG