Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối trụ bán kính đáy là a 3 ​ ,chiều cao là 2 a 3 ​ .Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ.

Một khối trụ bán kính đáy là , chiều cao là . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Công thức tính thể tích khối cầu bán kính R: V = 3 4 ​ π R 3 Cách giải: Gọi I là trung điểm của O O ′ ⇒ R = I O 2 + O A 2 ​ = 3 a 2 + 3 a 2 ​ = a 6 ​ ⇒ V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π . ( a 6 ​ ) 3 = 8 6 ​ π a 3

Đáp án A

Phương pháp:
Công thức tính thể tích khối cầu bán kính R: 

Cách giải:
Gọi I là trung điểm của 


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG