Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối nón có đường sinh bằng 2a và diện tích xung quanh mặt nón bằng π a 2 . Tính thể tích của khối nón đã cho?

Một khối nón có đường sinh bằng 2a và diện tích xung quanh mặt nón bằng . Tính thể tích của khối nón đã cho?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Diện tích xung quanh của mặt nón S x q ​ = π Rl ⇔ R = π l S xq ​ ​ = 2 π a π a 2 ​ = 2 a ​ Đường cao của hình nón h = l 2 − R 2 ​ = 4 a 2 − 4 a 2 ​ ​ = 2 a 15 ​ ​ Vậy: V = 3 1 ​ π R 2 h = 3 1 ​ π . 4 a 2 ​ . 2 a 15 ​ ​ = 24 π a 3 15 ​ ​

Chọn B

Diện tích xung quanh của mặt nón 

Đường cao của hình nón 

Vậy: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm , đường kính AB = 4. Gọi H là điểm đối xứng của O qua A. Lấy điểm S sao cho SH ⊥ ( P ) và SH = 4. Tính diện tích mặt cầu đi qua đường tròn (C) và điểm S

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG