Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a 6 ​ . Thể tích khối lập phương đó là:

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng . Thể tích khối lập phương đó là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi cạnh của hình lập phương là x ( x > 0 ) ⇒ A C = x 2 + x 2 ​ = x 2 ​ Xét tam giác A'AC là tam giác vuông tại A có: A ′ C = A C 2 + A ′ A 2 ​ = 2 x 2 + x 2 ​ = x 3 ​ Theo bài ra ta có: x 3 ​ = a 6 ​ ⇒ x = a 2 ​ Thể tích của khối lập phương bằng V = ( 2 ​ a 3 ) = 2 2 ​ a 3

Gọi cạnh của hình lập phương là 

Xét tam giác A'AC là tam giác vuông tại A có:

Theo bài ra ta có: 

Thể tích của khối lập phương bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với ; B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOhnbWC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG