Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ ( H 1 ​ ) , ( H 2 ​ ) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r 1 ​ , h 1 ​ , r 2 ​ , h 2 ​ thỏa mãn r 2 ​ = 2 1 ​ r 1 ​ , h 2 ​ = 2 h 1 ​ (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30 c m 3 , thể tích khối trụ ( H 1 ​ ) bằng

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ  xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là  thỏa mãn  (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng , thể tích khối trụ  bằng


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Gọi V 1 ​ , V 2 ​ lần lượt là thể tích khối trụ ( H 1 ​ ) , ( H 2 ​ ) ⇒ V 1 ​ = 2 V 2 ​ mà V 1 ​ + V 2 ​ = 30 ⇒ V 1 ​ = 20

Đáp án C

Gọi  lần lượt là thể tích khối trụ 

Error converting from MathML to accessible text.

 mà 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập A gồm n ( n ∈ N , n ≥ 3 ) phần tử. Số chỉnh hợp chập 3 của A là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG