Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối cầu có bán kính bằng 2, mặt phẳng ( α ) cắt khối cầu đó theo một hình tròn (C)biết khoảngcách từ tâm khối cầu đến mặt phẳng ( α ) bằng 2 ​ .Diện tích của hình tròn (C)là

Một khối cầu có bán kính bằng 2, mặt phẳng   cắt khối cầu đó theo một hình tròn (C)  biết khoảng cách từ tâm khối cầu đến mặt phẳng  bằng .  Diện tích của hình tròn (C) là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

R = 2 ; I H = 2 ​ r = R 2 − I H 2 ​ = 2 ​ Diện tích của hình tròn (C) là S = π r 2 = 2 π

Diện tích của hình tròn (C) là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG