Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng bi có 12 viên, trong đó có 3 viên trắng, 4 viên đỏ, 5 viên xanh. Ký hiệu A là tổng số cách lấy trong 12 viên đó, B là số cách lấy 6 viên sao cho số bi đỏ bằng số bi xanh. Tính tỉ số B : A .

Một hộp đựng bi có 12 viên, trong đó có 3 viên trắng, 4 viên đỏ, 5 viên xanh. Ký hiệu A là tổng số cách lấy trong 12 viên đó, B là số cách lấy 6 viên sao cho số bi đỏ bằng số bi xanh. Tính tỉ số

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách lấy 6 trong 12 viên là C 12 6 ​ ( t ứ c l a ˋ A = C 12 6 ​ ) . Lấy 6 viên sao cho số viênđỏ bằng số viênxanh có hai trường hợp: hoặc ba viên đỏ, hoặc 3 viên xanh (không viên nào là viên trắng) hoặc 2 viên trắng, 2 đỏ và 2 xanh. Trường hợp thứ nhất. Có thể thực hiện theo C 4 3 ​ C 5 3 ​ cách; Trường hợp thứ hai. C 3 2 ​ C 4 2 ​ C 5 2 ​ cách. N h ư v ậ y B = C 4 3 ​ C 5 3 ​ + C 3 2 ​ C 4 2 ​ C 5 2 ​ . Do đ o ˊ : A B ​ = C 12 6 ​ C 4 3 ​ C 5 3 ​ + C 3 2 ​ C 4 2 ​ C 5 2 ​ ​ = 21 5 ​ .

Số cách lấy 6 trong 12 viên là . Lấy 6 viên sao cho số viên đỏ bằng số viên xanh có hai trường hợp:

hoặc ba viên đỏ, hoặc 3 viên xanh (không viên nào là viên trắng) hoặc 2 viên trắng, 2 đỏ và 2 xanh.

Trường hợp thứ nhất. Có thể thực hiện theo  cách;

Trường hợp thứ hai.  cách.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 4 x và đường thẳng △ : 4 x − 3 y + 24 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng △ , tiếp xúc (P) và có bán kính nh...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG