Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng bóng đèn, trong đó có 4 quả bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng. Xác suất P = C 10 4 ​ C 6 2 ​ . C 4 2 ​ ​ là xác suất của biến cố:

Một hộp đựng bóng đèn, trong đó có 4 quả bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng. Xác suất  là xác suất của biến cố:

 

  1. Được 4 quả bóng tốt 

  2. Được 2 quả bóng tốt và 2 bóng hỏng.

  3. Được 4 bóng hỏng

  4. Biến cố khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.Được 2 quả bóng tốt và 2 bóng hỏng. P = C 10 4 ​ C 6 2 ​ . C 4 2 ​ ​ là xác suất của biến cố để lấy được 4 quả bóng, trong đó có 2 bóng tốt và 2 quả bóng hỏng.

ĐÁP ÁN B. Được 2 quả bóng tốt và 2 bóng hỏng.

 là xác suất của biến cố để lấy được 4 quả bóng, trong đó có 2 bóng tốt và 2 quả bóng hỏng. 

2

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG