Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 9 thẻ đánh số 1,2,...,9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và gọi A là biến cố "Tích hai số trên hai thẻ là một số chẵn". Có bao nhiêu trường hợp thuận lợi cho biến cố A?

Một hộp đựng 9 thẻ đánh số 1,2,...,9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và gọi A là biến cố "Tích hai số trên hai thẻ là một số chẵn". Có bao nhiêu trường hợp thuận lợi cho biến cố A?

  1. 18

  2. 26

  3. 20

  4. 30

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 26 Số phần tử của không gian mẫu là C 9 2 ​ = 36 Ta tìm số phần tử của biến cố A :" Tích hai số trên thẻ là một số lẻ". Tích hai số là số lẻ khi cả hai số đều là lẻ, vậy có C 5 2 ​ = 10 cách chọn hai thẻ là số lẻ. Vậy biến cố A có 10 phần tử. => Biến cố A có 36 - 10 = 26 phần tử.

ĐÁP ÁN B. 26

Số phần tử của không gian mẫu là 

Ta tìm số phần tử của biến cố :" Tích hai số trên thẻ là một số lẻ".

Tích hai số là số lẻ khi cả hai số đều là lẻ, vậy có  cách chọn hai thẻ là số lẻ.

Vậy biến cố  có 10 phần tử. 

=> Biến cố A có 36 - 10 = 26 phần tử. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm chữ số khác nhau và chia hết cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG