Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9 . Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có it nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn 6 5 ​

Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9 . Hỏi phải rút

ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có it nhất một thẻ ghi số chia

hết cho 4 phải lớn hơn 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Trong 9 thẻ đã cho có hai thẻ ghi số 4 và 8 chia hết cho 4,7 thẻ còn lại ghi số không chia hết cho 4 - Giả sử rút x thẻ với ( 1 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N ) , số cách chọn x thẻ từ 9 thẻ trong hộp là C 9 x ​ -Do đó số phần tử của không gian mẫu là: n ( Ω ) = C 9 x ​ -GọiAlà biến cố: “Trong sốxtấm thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 " -Suy ra A là biến cố: “ Lấyxtấm thẻ không có tấm thẻ nào chia hết cho 4 " -Số cách chọn tương ứng với biến cố A là: n ( A ) = C 7 x ​ -Ta có 2. cos 2 x + 3 ​ cos x − sin x = 0 ⇔ cos 2 x = cos ( x − 6 5 π ​ ) ⇔ [ x = − 6 5 π ​ + k 2 π x = 18 5 π ​ + 3 k 2 π ​ ​ ( k ∈ Z ) x = − 3 π ​ + kπ , x = − 6 5 π ​ + 2 kπ , x = 18 5 π ​ + 3 k 2 π ​ ( k ∈ Z ) -Kết hợp điều kiện: Vậy giá trị nhỏ nhất củaxlà 6. Số thẻ ít nhất phải rút là 6 .

- Trong 9 thẻ đã cho có hai thẻ ghi số 4 và 8 chia hết cho 4,7 thẻ còn lại ghi số không chia hết cho 4 

- Giả sử rút x thẻ với , số cách chọn x thẻ từ 9 thẻ trong hộp là 

- Do đó số phần tử của không gian mẫu là: 

- Gọi A là biến cố: “Trong số x tấm thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 "

- Suy ra  là biến cố: “ Lấy x tấm thẻ không có tấm thẻ nào chia hết cho 4 "

- Số cách chọn tương ứng với biến cố  là: 

- Ta có P left parenthesis top enclose A right parenthesis equals fraction numerator C subscript 7 superscript x over denominator C subscript 9 superscript x end fraction not stretchy rightwards double arrow P left parenthesis A right parenthesis equals 1 minus fraction numerator C subscript 7 superscript x over denominator C subscript 9 superscript x end fraction

 

 

P left parenthesis A right parenthesis greater than 5 over 6 not stretchy left right double arrow 1 minus fraction numerator C subscript 7 superscript x over denominator C subscript 9 superscript x end fraction greater than 5 over 6 space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy left right double arrow 1 minus fraction numerator left parenthesis 9 minus x right parenthesis left parenthesis 8 minus x right parenthesis over denominator 72 end fraction greater than 5 over 6 space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy left right double arrow x squared minus 17 x plus 60 less than 0 space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy left right double arrow 5 less than x less than 12.

- Kết hợp điều kiện: 1 less or equal than x less or equal than 9 space semicolon space x element of straight nabla not stretchy rightwards double arrow 5 less than x less or equal than 9

Vậy giá trị nhỏ nhất của x là 6. Số thẻ ít nhất phải rút là 6 .

1

Câu hỏi tương tự

Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức m ( t ) = m 0 ​ ( 2 1 ​ ) T 1 ​ . Trong đó, m 0 ​ là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t= 0 ), m( t) là khối l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG