Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 3 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đen. Chọn ngẫu nhiên đồng thời từ hộp 4 viên bi, tính xác suất để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và luôn có bi màu xanh?

Một hộp đựng 3 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đen. Chọn ngẫu nhiên đồng thời từ hộp 4 viên bi, tính xác suất để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và luôn có bi màu xanh?
 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi Alà biến cố để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và luôn có bi màu xanh. Gọi A là biến cố để 4 viên bi được chọn có đủ 4 màu hoặc không có bi màu xanh. Số phần tử không gian mẫu: n ( Ω ) = C 21 4 ​ = 5985 Trường hợp 1: 4 bi được chọn có đủ 4 màu: có 3.5.6.7 = 630 cách chọn. Số phần tử biến cố A : n A = 630 + 3060 = 3690 Số phần tử biến cố A :n(A) = n ( Ω ) − n ( A ) = 5985 - 3690 = 2295 Xác suất của biến cố A : P(A) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 5985 2295 ​

Chọn A

Gọi A là biến cố để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và luôn có bi màu xanh.
Gọi  là biến cố để 4 viên bi được chọn có đủ 4 màu hoặc không có bi màu xanh.
Số phần tử không gian mẫu: 
Trường hợp 1: 4 bi được chọn có đủ 4 màu: có 3.5.6.7 = 630 cách chọn.
Số phần tử biến cố : n = 630 + 3060 = 3690
Số phần tử biến cố A :n(A) =  = 5985 - 3690 = 2295
Xác suất của biến cố A : P(A)  = 

11

Câu hỏi tương tự

Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O.Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có 3 đỉnh trùng với 3 trong số 18 đỉnh của đa giác đã cho. Chọn 1 tam giác trong tập hợp X. Xác suất để ta...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG