Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Rút ngẫu nhiên đồng thời 4 tấm thẻ trong hộp. Xác suất để tổng số chấm trên 4 thẻ được chọn là một số chẵn là

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Rút ngẫu nhiên đồng thời 4 tấm thẻ trong hộp. Xác suất để tổng số chấm trên 4 thẻ được chọn là một số chẵn là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B. Chọn ngẫu nhiên 4 từ 11 thẻ trong hộp => n ( Ω ) = C 11 4 ​ Gọi A là biến cố: “tổng số chấm trên 4 thẻ được chọn là một số chẵn”. Ta có: tập hợp các thẻ được đánh số lẻ là L = {1;3;5;7;9;11}có 6 phần tử, tập hợp các thẻ được đánh số chẵn là C = {2;4;6;8;10}có 5 phần tử. Trường hợp 1: Chọn cả 4 thẻ được đánh số chẵn: C 5 4 ​ cách. Trường hợp 2: Chọn cả 4 thẻ được đánh số lẻ: C 6 4 ​ cách. Trường hợp 3: Chọn 2 thẻ được đánh số chẵn và 2 thẻ được đánh số lẻ: C 5 2 ​ . C 6 2 ​ cách. Suy ra n(A) = C 5 4 ​ + C 6 4 ​ + C 5 2 ​ . C 6 2 ​ = 170. Vậy P(A) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 33 17 ​

Chọn đáp án B.

Chọn ngẫu nhiên 4 từ 11 thẻ trong hộp => 

Gọi A là biến cố: “tổng số chấm trên 4 thẻ được chọn là một số chẵn”.

Ta có: tập hợp các thẻ được đánh số lẻ là L = {1;3;5;7;9;11} có 6 phần tử, tập hợp các thẻ được đánh số chẵn là C = {2;4;6;8;10} có 5 phần tử.

Trường hợp 1: Chọn cả 4 thẻ được đánh số chẵn:  cách.

Trường hợp 2: Chọn cả 4 thẻ được đánh số lẻ: cách.

Trường hợp 3: Chọn 2 thẻ được đánh số chẵn và 2 thẻ được đánh số lẻ: cách.

Suy ra n(A) =  +  +  = 170. Vậy P(A) = 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình cầu bán kính R. Diện tích của mặt cầu tương ứng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG