Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ bằng

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Chọn 6 tấm thẻ trong các thẻ trên sao cho tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ => số các số lẻ ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ. Xảy ra các trường hợp: +) TH1: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 1 số lẻ, 5 số chẵn. +) TH2: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 3 số lẻ, 3 số chẵn. +) TH3: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 5 số lẻ, 1 số chẵn. => Số cách chọn 6 tấm thẻ trong các thẻ trên sao cho tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ là:

Chọn C.

Chọn 6 tấm thẻ trong các thẻ trên sao cho tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ => số các số lẻ ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ. Xảy ra các trường hợp:

+) TH1: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 1 số lẻ, 5 số chẵn.
+) TH2: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 3 số lẻ, 3 số chẵn.
+) TH3: Trên 6 tấm thẻ được chọn có ghi 5 số lẻ, 1 số chẵn.

=> Số cách chọn 6 tấm thẻ trong các thẻ trên sao cho tổng các số ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ là: 

1

Câu hỏi tương tự

Một lớp có 15 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên bốn học sinh tham gia trực tuần cùng đoàn trường. Xác suất để trong bốn học sinh được chọn có số học sinh nữ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG