Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 4 viên bị Tim xác suất của các biến cố sau: 1) Chỉ chọn được các viên bi cùng màu. 2) Chọn được các viên bi không có đủ 3 màu.

Một hộp có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 4 viên bị Tim xác suất của các biến cố sau:

1) Chỉ chọn được các viên bi cùng màu.

2) Chọn được các viên bi không có đủ 3 màu.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1) Xác suất để chọn được các viên bi cùng màu. p = C 15 4 ​ C 4 4 ​ + C 5 4 ​ + C 6 4 ​ ​ 2) Xác suất để chọn được các viên bi không có đủ 3 màu: C 15 4 ​ C 15 4 ​ − ( C 4 2 ​ . C 5 1 ​ . C 6 1 ​ + C 4 1 ​ . C 5 2 ​ . C 6 1 ​ + C 4 1 ​ . C 5 1 ​ . C 6 2 ​ ) ​ Trong đó: C 4 2 ​ . C 5 1 ​ . C 6 1 ​ + C 4 1 ​ . C 5 2 ​ . C 6 1 ​ + C 4 1 ​ . C 5 1 ​ . C 6 2 ​ là số cách chọn để được các viên bi đủ 3 màu

1) Xác suất để chọn được các viên bi cùng màu.

2) Xác suất để chọn được các viên bi không có đủ 3 màu:

Trong đó: là số cách chọn để được các viên bi đủ 3 màu

2

Câu hỏi tương tự

Tung 3 đồng xu cân đối và đồng chất như nhau 1) Tìm không gian mẫu của phép thử đó 2) Gọi X là số mặt sấp khi tung 3 đồng xu đó. a) Xác định bảng phân phối xác suất của X. b) Tính E(X), D(...

118

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG