Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có đường kính đáy 6cm và độ dài đường cao h = 5cm. Thể tích của khối trụ đó bằng

Một hình trụ có đường kính đáy 6cm và độ dài đường cao h = 5cm. Thể tích của khối trụ đó bằng

  1. 45(cm3)

  2. 60(cm3)

  3. 30(cm3)

  4. 180(cm3)

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Bán kính đáy của hình trụ là r = 3cm . Vậy thể tích của khối trụ đó là V = π r 2 h= π 3 2 5=45 π (cm 3 )

Chọn A

Bán kính đáy của hình trụ là r = 3cm .
Vậy thể tích của khối trụ đó là V = r2h=325=45(cm3)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích của khối nón giới hạn bởi là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG