Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có bán kính đáy R = 2cm và đường cao cm , A và B là hai điểm trên đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 30 0 . Diện tích toàn phần của hình trụ là:

Một hình trụ có bán kính đáy R = 2cm và đường cao 2 square root of 3cm , A và B là hai điểm trên đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 300 . Diện tích toàn phần của hình trụ là:

  1. S subscript t p end subscript equals 8 πcm squared

  2. S subscript t p end subscript equals left parenthesis 8 pi plus square root of 3 right parenthesis c m squared

  3. S subscript t p end subscript equals 8 pi square root of 3 cm squared

  4. S subscript t p end subscript equals 8 pi left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis cm squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG