Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có bán kính đáy là r. Gọi O, O' là tâm của hai đáy với OO' = 2r. Mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O'. Phát biểu nào dưới đây sai?

Một hình trụ có bán kính đáy là r. Gọi O, O' là tâm của hai đáy với OO' = 2r.  Mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O'. Phát biểu nào dưới đây sai?

  1. Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ

  2. Diện tích mặt cầu bằng  diện tích toàn hình trụ

  3. Thể tích khối cầu bằng  thể tích khối trụ

  4. Thể tích khối cầu bằng  thể tích khối trụ

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số mđể đồ thị hàm số y = 3 8 x 3 − 5 x 2 − 2 ​ − 25 x 2 − 7 x + 2 ​ − 2 m ​ x có tiệm cận ngang. Tích các phần tử của Slà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG