Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình thang cân ABCD có các cạnh đáy AB = 2a, DC = 4a, cạnh bên AD = BC = 3a. Cho hình thang đó (kể cả các điểm trong) quay quanh trục đối xứng của nó. Hãy tỉnh thể tích và diện tích toàn phần của khối tròn xoay được tạo thành.

Một hình thang cân ABCD có các cạnh đáy AB = 2a, DC = 4a, cạnh bên AD = BC = 3a. Cho hình thang đó (kể cả các điểm trong) quay quanh trục đối xứng của nó. Hãy tỉnh thể tích và diện tích toàn phần của khối tròn xoay được tạo thành.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi S là giao điểm của hai cạnh bên AD và BC của hình thang. Đường cao SO của tam giác cân SCD là trục đối xứng của hình thang do đó SO cắt AB tại trung điểm O’ của AB. Khi quay quanh SO, △ SCD sinh ra khối nón N 1 có thể tích V 1 , △ SAB sinh ra khối nón N 2 có thể tích V2, còn hình thang ABCD sinh ra một khối tròn xoay H có thể tích V = V1+ V2. Vậy V = 3 1 ​ π OC 2 SO = 3 1 ​ π O ′ B 2 . SO ′ = 3 1 ​ π 4 a 2 SO − 3 1 ​ π a 2 SO ′ = 3 1 ​ π a 2 ( 4 SO − SO ′ ) Do AB là đường trung bình của tam giác SCD nên SB = 3a, do đó SO' = √ S B 2 − O ′ B 2 ​ = 9 a 2 − a 2 ​ = 2 2 ​ a v a ˋ SO = 2 S O ′ = 4 2 ​ a Vậy V = 3 1 ​ π a 2 ( 16 2 ​ a − 2 2 ​ a ) = 3 14 2 ​ ​ π a 3 Gọi S 1 và S 2 lầnlượt là diện tích xung quanh của khối nón N 1 và N 2 thì diện tích xung quanh của khối tròn xoay H là: Sxq=S1-S2= π OC.SC- π O'B.SB = 9ла². Cộng thêm diện tích của hai hình tròn đáy của H ta được diện tích toàn phần của H là: S tp =9 π a 2 + π a 2 +4 π a 2 = 14 π a 2

Gọi S là giao điểm của hai cạnh bên AD và BC của hình thang. Đường cao SO của tam giác cân SCD là trục đối xứng của hình thang do đó SO cắt AB tại trung điểm O’ của AB. Khi quay quanh SO, SCD sinh ra khối nón N1 có thể tích V1, SAB sinh ra khối nón N2 có thể tích V2, còn hình thang ABCD sinh ra một khối tròn xoay H có thể tích V = V1 + V2.

Vậy 

Do AB là đường trung bình của tam giác SCD nên SB = 3a, do đó

SO' = √

Vậy 

Gọi S1 và S2 lần lượt là diện tích xung quanh của khối nón N1 và N2 thì diện tích xung quanh của khối tròn xoay H là:

Sxq=S1-S2=OC.SC-O'B.SB = 9ла².

Cộng thêm diện tích của hai hình tròn đáy của H ta được diện tích toàn phần của H là:

Stp =9a2+a2+4a2 = 14a2

1

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có đường kính đáy R và có thiết diện qua trục là lhình vuông. Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG