Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình lập phương có diện tích mỗi mặt bằng 4 c m 2 . Tính thể tích của khối lập phương đó.

Một hình lập phương có diện tích mỗi mặt bằng . Tính thể tích của khối lập phương đó.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi cạnh của hình lập phương là a Theo giả thiết của bài toán ta có: a 2 = 4 ⇔ a = 2 Thể tích của khối lập phương là: V = a 3 = 8 c m 3

Chọn B

Gọi cạnh của hình lập phương là a

Theo giả thiết của bài toán ta có: 

Thể tích của khối lập phương là: 

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(3;1;1) và mặt phẳng (P) cắt cáctrục dương Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho tứ diện OABC có thể tích ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG