Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 và có chiều cao bằng 4. Tính thể tích khối chóp đó.

Một hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 và có chiều cao bằng 4. Tính thể tích khối chóp đó.

  1. 2

  2. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có: B = 4 2 2 3 ​ ​ = 3 ​ (đvtt) ⇒ V = 3 1 ​ B h = 3 1 ​ . 3 ​ .4 = 3 4 3 ​ ​ (đvtt).

Chọn A.

Ta có:  (đvtt)  (đvtt).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng: a) Các hình chóp A.A'B'C'D'và ABCD.A'B'C'D' bằng nhau. b) Các hình lăng trụ ABC.A'B'C'và AA'D'.BBC'bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG