Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10 cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó
có độ dài 10 cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a, b là độ dài của 2 cạnh hình chữ nhật. Theo giả thiết ta có : a + b = 14 (1) và a 2 + b 2 = 10 2 = 100 (2) Từ (2) Þ (a + b) 2 – 2ab = 100 (3). Thế (1) vào (3) Þ ab = 48 (4) Từ (1) và (4) ta có a, b là nghiệm của phương trình : X 2 – 14X + 48 = 0 a= 8 cm và b = 6 cm

Gọi a, b là độ dài của 2 cạnh hình chữ nhật. 

Theo giả thiết ta có : a + b = 14 (1) và a2 + b2 = 102 = 100 (2)

Từ (2)Þ (a + b)2 – 2ab = 100 (3). Thế (1) vào (3)Þ ab = 48 (4)

Từ (1) và (4) ta có a, b là nghiệm của phương trình : X2 – 14X + 48 = 0

a= 8 cm và b = 6 cm

3

Câu hỏi tương tự

a) Giải phương trình: (2x + 1)(3-x) + 4 = 0 b) Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG