Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hàm số bậc nhất y = f ( x ) có f ( − 1 ) = 2 và f ( 2 ) = − 3 . Hàm số đó là:

Một hàm số bậc nhất  có  và . Hàm số đó là: 

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Giả sử y = f ( x ) = a x + b Ta có: Suy ra y = f ( x ) = 3 − 5 x + 1 ​

Đáp án B

Giả sử 

Ta có: 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( O x y ) và ( P ) : 2 z − 3 = 0 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG