Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người, biết rằng ban quản trị phải có ít nhất một nam và một nữ. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn? Đáp số của bài toán là

Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người, biết rằng ban quản trị phải có ít nhất một nam và một nữ. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn? Đáp số của bài toán là

  1. 240

  2. 260

  3. 126

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Kết quả khác Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ tổng cộng có 9 người. Chọn 4 người bất kì từ 9 người vào ban quản trị có C 4 cách. ​​​​​​​ Chọn 4 nữ vào ban quản trị có C 4 4 cách. Vậy số cách chọn người vào ban quản trị thảo yêu cầu bài toán là: C 9 4 - C 5 4 - C 4 4 = 120 cách.

ĐÁP ÁN D. Kết quả khác  

Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ tổng cộng có 9 người.

Chọn 4 người bất kì từ 9 người vào ban quản trị có C4  cách.​​​​​​​

Chọn 4 nữ vào ban quản trị có C44  cách.

Vậy số cách chọn người vào ban quản trị thảo yêu cầu bài toán là: C94- C54- C44=120 cách.

 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 5 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông ngồi vào 1 dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Tính xác suất để hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau

87

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG