Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cuốn sách Toán khác nhau, 11 cuốn sách Văn khác nhau và 7 cuốn sách Anh khác nhau. Một học sinh được chọn 1 quyển sách trong các quyển sách trên. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn?

Một cuốn sách Toán khác nhau, 11 cuốn sách Văn khác nhau và 7 cuốn sách Anh khác nhau. Một học sinh được chọn 1 quyển sách trong các quyển sách trên. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn?

  1. 32

  2. 26

  3. 28

  4. 20

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tổng số sách các môn Toán, Văn, Anh văn là 10+11+7=28 quyển Chọn một quyển bất kỳ trong tổng số sách trên có 28 cách chọn

Tổng số sách các môn Toán, Văn, Anh văn là 10+11+7=28 quyển

Chọn một quyển bất kỳ trong tổng số sách trên có 28 cách chọn

33

Câu hỏi tương tự

Trên các tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một chữ số sau: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 6 tầm thẻ đó thành một hàng ngang Tim xác suất để số xếp được là: 1 ) Số có 6 chữ số. 2) Sổ có 6 chữ số lẻ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG