Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một con lắc đơn chiều dài l được giữ một đầu cố định tại O. Nâng con lắc lên tới điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, dây vướng vào một đinh ở độ cao h’ > h (Hình 4.12). Hỏi con lắc sẽ tiếp tục chuyển động và dừng ở độ cao bằng bao nhiêu ? Bỏ qua mọi lực cản.

Một con lắc đơn chiều dài l được giữ một đầu cố định tại O. Nâng con lắc lên tới điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, dây vướng vào một đinh ở độ cao h’ > h (Hình 4.12). Hỏi con lắc sẽ tiếp tục chuyển động và dừng ở độ cao bằng bao nhiêu ? Bỏ qua mọi lực cản.

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả thiết bỏ qua các lực cản. Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng cực đại của con lắc được giữ không đổi. Do đó, sau khi vướng dây, con lắc vẫn lên tới độ cao bằng độ cao ban đầu mà không phụ thuộc vào sự thay đổi của chiều dài của dây.

Giả thiết bỏ qua các lực cản. Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng cực đại của con lắc được giữ không đổi. Do đó, sau khi vướng dây, con lắc vẫn lên tới độ cao bằng độ cao ban đầu mà không phụ thuộc vào sự thay đổi của chiều dài của dây.

1

Câu hỏi tương tự

Bắn một viên đạn có khối lượng 10g vào một mẩu gỗ có khối lượn 390g đặt trên một mặt phẳng nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc 10m./s a. Tìm vận tốc của đạn lúc bắn. b. Tính lượng...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG