Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k. Khi treo vật m 1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là T 1 = 0,6 s. Khi treo vật m 2 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là T 2 = 0,8 s. Khi treo đồng thời hai vật m 1 và m 2 vào lò xo trên sao cho con lắc vẫn dao động điều hòa với chu kỳ T. Giá trị của T là: A.1 s B. 0,48 s C. 1,4 s D. 0,2 s

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k. Khi treo vật m1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là T1 = 0,6 s. Khi treo vật m2 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là T2 = 0,8 s. Khi treo đồng thời hai vật m1 và m2 vào lò xo trên sao cho con lắc vẫn dao động điều hòa với chu kỳ T. Giá trị của T là:

   A.1 s                   B. 0,48 s                  C. 1,4 s                D. 0,2 s

  1. 1 s     

  2. 0,48 s     

  3. 1,4 s 

  4. 0,2 s

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tóm tắt: m 1 ​ → T 1 ​ = 2 π K m 1 ​ ​ ​ = 0 , 6 s m 2 ​ → T 2 ​ = 2 π K m 2 ​ ​ ​ == 0 , 8 s ​ Chu kì dao động của hệ vật là: T = 2 π K m 1 ​ + m 2 ​ ​ ​ ⇔ T 2 = T 1 2 ​ + T 2 2 ​ ⇔ T = T 1 2 ​ + T 2 2 ​ ​ ⇔ T = 0 , 6 2 + 0 , 8 2 ​ ⇔ T = 1 ( s )

Tóm tắt:

Chu kì dao động của hệ vật là:

5

Câu hỏi tương tự

Chọn đáp án sai? Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x =   5 cos 10 πt - π 4 cm " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/vX9uJtEn4lBkM-kcCMh3Z2-6SNCxp...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG