Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chiếc xe chuyển động trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v. Ta gọi khoảng hãm d là quãng đường xe chạy từ lúc bắt đầu hãm tới khi dừng hẳn. Bảng dưới đây thể hiện chuyển động của một ô tô chạy trên đường nằm ngang trong lúc đó ghi lại những khoảng hãm tương ứng với các vận tốc v của ô tô trước khi bị hãm với cùng một lực hãm không đổi. v(m/s 8 16 24 32 36 d(m) 6 24 54 96 121 a) Vẽ đồ thị biểu diện khoảng hãm d là hàm của vận tốc v. Khoảng hãm có tỉ lệ thuận với vận tốc không? b) Vẽ đồ thị thứ hai biểu diễn khoảng hãm là hàm của bình phương vận tốc và xác nhận hàm này có dạngd=Kv2d=Kv2với K là một hằng số. Tìm giá trị của K từ đồ thị. Hãy cho biết ý nghĩa vật lý và đơn vị của K trong hệ SI.

Một chiếc xe chuyển động trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v. Ta gọi khoảng hãm d là quãng đường xe chạy từ lúc bắt đầu hãm tới khi dừng hẳn. Bảng dưới đây thể hiện chuyển động của một ô tô chạy trên đường nằm ngang trong lúc đó ghi lại những khoảng hãm tương ứng với các vận tốc v của ô tô trước khi bị hãm với cùng một lực hãm không đổi.

v(m/s 8 16 24 32 36
d(m) 6 24 54 96 121

a) Vẽ đồ thị biểu diện khoảng hãm d là hàm của vận tốc v. Khoảng hãm có tỉ lệ thuận với vận tốc không?

b) Vẽ đồ thị thứ hai biểu diễn khoảng hãm là hàm của bình phương vận tốc và xác nhận hàm này có dạng d=Kv2d=Kv2 với K là một hằng số. Tìm giá trị của K từ đồ thị. Hãy cho biết ý nghĩa vật lý và đơn vị của K trong hệ SI.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Đồ thị d= f(v) không là hàm bậc nhất vì d không tỉ lệ thuận với v. b) Đồ thị d= f(v 2 ) là hàm bậc nhất theo v 2 và có thể viết dưới dạng d=Kv 2 . Khi vẽ, chú ý chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục. Tìm giá trị của K từ đồ thị : Ý nghĩa của K : Từ định lí động năng Ta có : Suy ra Ta thấy K có ý nghĩa là nghịch đảo của gia tốc, do đó đơn vị của nó trong hệ SI là hay

a) Đồ thị d= f(v) không là hàm bậc nhất vì d không tỉ lệ thuận với v.

b) Đồ thị d= f(v2) là hàm bậc nhất theo v2 và có thể viết dưới dạng d=Kv2. Khi vẽ, chú ý chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục.

Tìm giá trị của K từ đồ thị :

K equals d over v squared almost equal to 0 comma 094

Ý nghĩa của K : Từ định lí động năng

F subscript d equals 0 minus fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction space h a y space vertical line F d vertical line equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction

Ta có : d equals fraction numerator m over denominator 2 F end fraction v squared equals fraction numerator 1 over denominator 2 begin display style F over m end style end fraction v squared equals fraction numerator v squared over denominator 2 a end fraction

Suy ra K equals fraction numerator 1 over denominator 2 a end fraction

Ta thấy K có ý nghĩa là nghịch đảo của gia tốc, do đó đơn vị của nó trong hệ SI là s squared over mhay m to the power of negative 1 end exponent. s squared 

1

Câu hỏi tương tự

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm. a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nế...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG