Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox . Phương trình chuyển động của nó có dạng sau: t tính bằng giây, x tính bằng mét. Chọn câu đúng trong các câu sau: Chất điểm chuyển động. A.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox. B.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox. C.Chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox. D.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox. E.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox . Phương trình chuyển động của nó có dạng sau:  x equals t squared plus 10 t plus 8            

t tính bằng giây, x tính bằng mét.

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Chất điểm chuyển động.

A.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.

B.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox.

C.Chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox.

D.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

E.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

 1. A.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.

   

 2. B.Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox.

   

 3. C.Chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox.

   

 4. D.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

   

 5. E.Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án E . Vì gia tốc có giá trị âm bằng , vận tốc ban đầu có giá trị dương bằng 10 m/s. Gia tốc và vận tốc ban đầu ngược dấu, chất điểm chuyển động chậm dần đều theo chiều của vận tốc, tức là chiều dương của trục Ox. Vận tốc giảm dần độ lớn cho đến khi bằng không, còn gia tốc luôn luôn bằng , chất điểm tăng dần vận tốc theo chiều âm của trục Ox.

Chọn đáp án E .

Vì gia tốc có giá trị âm bằng negative 2 m divided by s squared  , vận tốc ban đầu có giá trị dương bằng 10 m/s. Gia tốc và vận tốc ban đầu ngược dấu, chất điểm chuyển động chậm dần đều theo chiều của vận tốc, tức là chiều dương của trục Ox. Vận tốc giảm dần độ lớn cho đến khi bằng không, còn gia tốc luôn luôn bằng negative 2 m divided by s squared , chất điểm tăng dần vận tốc theo chiều âm của trục Ox.

3

Câu hỏi tương tự

Chỉ ra câu sai: Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Quỹ đạo là đường tròn. B. Vectơ vận tốc dài không đổi. C. Tốc độ góc không đổi. D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG