Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là x = 35 - 5t (m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 2s và quãng đường vật đi được trong 2s đó?

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là x = 35 - 5t (m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 2s và quãng đường vật đi được trong 2s đó?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tọa độ của vật sau t = 2s là x = 35 − 5.2 = 25 ( m ) Vật cách gốc 25m và quãng đường vật đi được trong 2s là s = v . t = 5.2 = 10 m

Tọa độ của vật sau t = 2s là 
Vật cách gốc 25m và quãng đường vật đi được trong 2s là 

2

Câu hỏi tương tự

Hệ quy chiếu bao gồm: A. V ật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. B. Hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ. C. Vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. D. Vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG